.. .hawle.AVK.TALIS.VAG.BELGICAST.TIS
.
().TECOFI.SAINT GOBAIN.Jafar.